BOŞANMA SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

 

 1. Zina nedenine dayalı boşanma davası: Mk. Md.161 *

 

Zina iddiası her tür delille kanıtlanabilir.  Ayrıca Mal rejimine bağlı davalarda Yargıç zina eden eşin payında adil bir indirime gidebilir.

 

TMK: Md.236 *Zinayı öğrenen eşin dava açma süresi, zinayı öğrendiği tarihten başlayarak altı ay ve zina olayının üzerinden beş yıldır. Beş yılın sonunda zinayı yeni öğrenen eşin dava hakkı hak düşürücü süre nedeni ile ortadan kalkmaktadır

 

Affeden eşin dava hakkı düşmektedir.

Eşlerden birinin bir başkası ile toplumca uygun görülmeyen bir biçimde dolaştı-ğının, sarıldığının vs. gibi halleri de zina nedenine dayalı dava konusu edilebilir.

Eşlerden birinin bilişim yolu ile bir başkası ile cinsel amaçlı görüşmesi veya iletişimi de kanımca zina nedenine dayalı bir ispat vasıtası kabul edilebilir.

Zina nedenine dayalı boşanma davasında, eşlerden birinin zinası çeşitli hallerde kanıtlanabilir.

Yüksek Mahkemenin çeşitli kararlarında eşlerden birinin zina ettiğinin karine olarak kabul edilebilmesi için çeşitli hallerin olmasını şart koşmuştur. Örneğin: Eşlerden biri, bir başkası ile bir otel odasında birlikte kalmasını zina karinesi olarak görmektedir. Eşlerden birinin yatak odasında başka biri ile beraber olmasını yine zina karinesi olarak görmektedir.

 1. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma davası: TMK. Md.162

 

Hayata kast ve pek kötü muamele gören eşin boşanma davası açma hakkı vardır iddiası her tür delille kanıtlanabilir. Hayata kast ve pek fena muamelenin hayatı çekilmez hale getirmesi gerekmektedir

 

ayata kast ve pek kötü muamele davasında diğer eşinde kusuru yoksa Hayata kast ve pek kötü muamele eden eş nafaka, maddi tazminat, manevi tazminatı ekonomik gücüne göre öder. Ayrıca Mal rejimine bağlı davalarda Yargıç zina eden ve Hayata kast ve pek kötü muamele eden eşin payında adil bir indirime gidebilir. TMK: md.236 *

 

.Dava açma süresi, suçu öğrendiği tarihten başlayarak altı ay ve suç olayının üzerinden beş yıldır. Beş yılın sonunda hayata kastı yeni öğrenen eşin dava hakkı hak düşürücü süre nedeni ile ortadan kalkmaktadır.

 

Cumhuriyet Savcılığı işlemleri, Tabip raporları, olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi olan tanıklar vs. ile bu nedene dayalı boşanma davasının kanıtlanması mümkündür

III.  Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedenine dayalı boşanma davası: TMK. Md.163

 

Uygulamada görülmekte ola davalardan biride eşlerden birinin sürdürdüğü yaşamın ve işlediği suçun veya suçların, evlilik birliğini zedeleyen, müşterek hayatı çekilmez hale getiren eylem ve davranışlarına dayanmaktadır.

 

Bu suçların dava açan eşin yaşamını değiştiren, genel anlamı ile yüz kızartıcı suçların, sahtekârlık suçlarının ve uzun yıllar mahkûm kalmayı gerektiren, diğer eşin yaşamını çekilmez hale getirecek, evlilik birliğini temelinden sarsacak türden olması gerekmektedir. Her suç için boşanma davası açılamaz.

Haysiyetsiz yaşam, dava açmak için yeterli bir nedendir. Kumar oynamak, meşru olmayan kazancın peşinde olmak veya gelirini buna dayandırmak, ahlak dışı kabul edilen

Yaşam tarzını sürdürmek, fuhuş yapmak ve benzeri ailenin diğer bireylerini ve diğer eşin yaşamını çekilmez hale getiren davranışlar Medeni kanunun bu maddeye dayanılarak boşanma nedeni saydığı hallerdir.

 

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedenine dayalı boşanma davasında ispat:

Öncelikle yazılı belgelerle, Mahkeme kararları ile kanıtlanması gereken bir suç türü olmasına rağmen, mahkeme yolu ile yargılanmamış olsa bile, fuhuş, kumar, yüz kızartıcı havle davranışların çeşitli ispat vasıtaları ile kanıtlanması ve ileri sürülebilmesi olanaklıdır.

 

 

 1. Terk nedenine dayalı boşanma davası :TMK. Md.164 *

 

Eşlerden biri evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmekten kaçınmış ve diğer eşin rızası dışında evini terk etmişse, diğer eşin Aile Mahkemesi Hâkimine başvurarak eşinin eve gelmesini ihtar etmesini isteyebilir.

Hâkimin ihtarına rağmen eve dönmeyen eş evi terk etmiş sayılır.

Evi terk etmiş olması için gerekli olan koşulların aranması gerekmektedir.

A-Terk eden eş evlilik birliğinden kaynaklanan bazı görevlerini yerine getirmekten kaçınmalıdır.

B-Evi terk eden eş, diğer eşin kusuru olmadan, kendinden kaynaklanan nedenlerle ve herhangi bir zorlama veya mecburiyet olamadan evi terk etmelidir.

C-Hâkimin ihtarına rağmen dönmemelidir.

Ç-Evi terk eden eşin, evi terk etme sebebi evde kalan eş olmalıdır.(Evde kalan eş, diğer eşin evi terk etmesine, eylemleri ve sözleri ile veya zorlaması ile evi terk etmeye sebep olmuşsa, evi terk eden eşin, evde kalan eşe terk nedeni ile dava açma hakkı doğacaktır.)

E-Evi terkten sonra en az dört ay geçmelidir. Aksi takdirde hâkime yapılacak ihtar müracaatı sonuç vermez.

F-İlanla eşe iki ay içinde müşterek konuta dönmesi ihtar edilecek ve eve dönmemesinin sonuçları yazılacaktır.

 

Bu konutun mülkiyet olması gerekmez. Kiralık olması da eve davet için yeterlidir. Ancak müstakil bir konuta sahip değilse, terk eden eş haklı duruma gelecektir.

Daha önce terk nedenine dayanarak dava açılması halinde, davayı ıslah yolu ile dava sebebini değiştiren davacının veya tarafın, ilk davadaki nedenden vazgeçtiği ve eşini af ettiği kabul edilmektedir. Islah yolu ile dava nedenini değiştirmek davanın reddini gerektirir.

 

Eve davet eden ve ihtar çeken eşin eve davette samimi olması ve istekli olması gerekir. Eve davet etmesine rağmen, davet edilen eşin eve girmesini istemeyen veya eve girmesini çeşitli vasıtalarla engelleyen eş, samimi sayılmaz ve bu nedene dayalı davasının reddine karar verilmek gerekir.

İhtar süresi dolmadan terke dayalı boşanma davası açılmışsa, koşulları oluşmayan davanın reddi gerekir.

Katkı payının istirdadına yönelik tazminat davası boşanmanın eki olmayıp nispi harca tabidir. Katkı payının istirdadı, karşı dava olarak açılabileceği gibi, ayrı olarak da açılabilir.

Terk nedenine dayalı boşanma davasında İspat:

Terk nedenine dayalı boşanma davasında öncelikle Yargıç marifeti ile yapılan dön çağrısı en temel kanıttır. Yukarıda açıklanan çeşitli durumlara ilişkin açıklamalarda, değişik ispat vasıtalarının da kullanılması gerektiği görülmektedir. Çağrı yapan eşin, çağrılan eşi eve kabul etmemsinin belgesi olmayabilir. Bu husus tanıkla veya tutulan tutanakla ispatı mümkün olabilir. Terk nedenine dayalı boşanma davasında da olayın oluş koşulları özel olarak irdelenmelidir.

Diğer eşin evi terke zorlanmasının her tür kanıtla ispatı mümkündür.

 

 

 

 1. Akıl hastalığı nedenine dayalı boşanma davası: TMK. Md.165

 

Akıl hatalığı nedeni ile boşanma davası açabilmek için, diğer eşin üç yıldan beri iyileşmeyen bir akıl hastalığına tutulması gerekmektedir.

Üç yıllık süre dava tarihinden geriye doğru olan sürenin içinde olmalıdır.

Akıl hastalığının iyileşmeyecek bir hastalık olmalıdır.

Bu hastalık nedeni ile ortak yaşam diğer eş için hayatı mümkün olmayan bir hal almalıdır.

Vesayet altında bulunmak, dava için yeterli bir sebep değildir.

Bu hususun Tıp doktoru tarafından bir raporla tespit edilmesi lazımdır. Her halde bu raporu verecek Tıp Doktorunun bu alanda uzmanlık eğitimi alan ve resmi bir Sağlık kuruluşunda fiilen çalışan biri olması uygun olacaktır. Bu konuda suiistimale uygun bir konu olduğundan tam teşekküllü bir resmi hastaneden alınması işin ciddiyeti ve işlemin sağlığı bakımından gereklidir.

 

Akıl hastalığı nedenine dayalı boşanma davasında İspat:

Akıl hastalığına dayalı boşanma davasının en temel ispat vasıtası, Tabip raporudur. Bu raporla aleyhinde dava açılan eşin akıl sağlığı belirlenmektedir. Başlı başına uzmanlık gerektiren bu kanıtın yukarıda açıklandığı üzere, işin uzmanı olduğu kabul edilen tıptaki alan uzmanını raporu olmazsa olmaz olarak kabule edilen en önemli kanıttır.

İçeriği itibari ile Kanunun aradığı çekilmez hale gelme koşulunun da her tür kanıtla ispatı mümkündür.

 

 

 1. Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile boşanma davası: TMK. Md.166 *

 

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

 

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında, davanın açılabilmesi için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmesi, tarafların birlikte hâkim huzuruna çıkarak anlaşarak boşanma isteklerini bizzat hâkime bildirmeleri, boşanmanın ferileri hakkında ( Velayet, nafaka, tazminat vs)anlaşmış olmaları ve bu hususları yazılı bir protokol olarak yargıca sunmaları gereklidir.

 

Boşanma davasının eki niteliğindeki tazminatlar harca tabi değildir.*

 

Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile boşanma davasında İspat :

En kapsamlı ispat vasıtalarının kullanılabildiği boşanma nedeni şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma nedenidir.

Kararı verecek olan Aile Mahkemesi yargıcını ikna edecek her tür vasıta ile bu dava kanıtlanabilir.

 

Bu davada ve diğer davalarda olaylara ve oluşa ilişkin anlatımların bizzat görgüye dayalı olması gerekmektedir.”Efendim tarafların anlaşamadıklarını biliyorum” demek tek başına yeterli olamamaktadır.Neden anlaşamıyorlar,şiddetli geçimsizliğin kaynağı veya kaynakları nelerdir? Hangi somut olguya ve bilgiye dayanmaktadır.Bunlar bilinmeden tarafların anlaşamadıklarını varsaymak olanaklı değildir.

 

 

Boşanma Sebepleri ve Sonuçları

Boşanma Sebepleri ve Sonuçları” üzerine bir düşünce

 • 20 Aralık 2018, 09:53
  Kalıcı bağlantı

  Yozgat’ta hizmet veren Avukat Mustafa Şengül’ün hukuk bürosuna gittim ve gösterilen ilgi ve alakadan oldukça memnun kaldım. Boşanma davamızı yakından takip ederek bizlere yardımcı olan Mustafa Bey’e sonsuz teşekkürler.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir